Zásady zaobchádzania s osobnými údajmi používateľov.

Radi by sme Vás ubezpečili, že Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame v súlade s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s „Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES“, tiež známym pod skratkou GDPR(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len Nariadenie), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa .

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

  Prevádzkovateľom osobných údajov je COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. a Cosmotron Bohemia, s.r.o.. S prípadnými otázkami alebo požiadavkami na uplatnenie práv v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť:
  • telefonicky na čísle (+420) 518 326 524
  • e-mailom na hochmanova@cosmotron.cz
 2. Aké osobné údaje spracovávame?

  Spracovávame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb zákazníkom.
  Spracovávame predovšetkým tieto kategórie osobných údajov:
  • Základné identifikačné údaje – medzi ktoré patrí napríklad meno a priezvisko, tituly.
  • Kontaktné údaje na pracovisko – názov inštitúcie, oddelenie, e-mail, telefónne číslo.
  Nespracúvame žiadne citlivé údaje. Vaše osobné údaje sú v internom systéme spoločnosti COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. a Cosmotron Bohemia, s.r.o. uložené do šifrovanej časti databázy.
 3. Na aké účely ich spracovávame?

  1. Spracovanie na základe zmluvy
   Zmluvou je servisná zmluva, zmluva o dielo alebo iná zmluva. Účely spracovania osobných údajov sú okrem iného:
   • Evidencia používateľov, ktorý plnia v rámci inštitúcie funkciu kontaktnej osoby a majú prístup k interným dokumentom spoločnosti, predovšetkým k návodom a manuálom.
   • Poskytovanie servisných služieb na základe zmluvy prostredníctvom registrovaných servisných požiadaviek, v súlade s pravidlami komunikácie.
   • Zasielanie správ priamo sa vzťahujúcich k realizácii servisných služieb.
 4. Aké subjekty majú prístup k Vašim údajom?

  K údajom má prístup výhradne spoločnosť COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. a Cosmotron Bohemia, s.r.o..
 5. Ako dlho máme uložené Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvy, resp. po dobu trvania Vašej funkcie kontaktnej osoby v rámci inštitúcie. Po skončení zmluvného vzťahu Vaše osobné údaje odstránime.
 6. Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

  Nariadenie GDPR pre Vás zavádza nasledujúce práva:
  • Právo na informácie o spracovaní Vašich osobných údajov – plníme touto informačnou stránkou, alebo sa na nás môžete obrátiť na vyššie uvedených kontaktoch.
  • Právo na prístup k osobným údajom – podrobný výstup si môžete vyžiadať na vyššie uvedených kontaktoch.
  • Právo na zmenu osobných údajov – máte možnosť požiadať o zmenu Vašich osobných údajov na vyššie uvedených kontaktoch.
  • Právo na prenositeľnosť údajov – môžete požiadať na vyššie uvedených kontaktoch o vyexportovanie Vašich osobných údajov v strojovo spracovateľnom formáte.
  • Právo na výmaz (právo na zabudnutie) – máte možnosť požiadať o výmaz svojich osobných údajov na vyššie uvedených kontaktoch.
  • Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov – môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorový orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, tel. č.: +421 2 3231 3220, webové stránky www.uoou.sk.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.